Idrottsområdet Visborg

Visborg, Visby
Beställare           Region Gotland
Bruttoarea           Sporthallen ca 2700 kvm BTA
Antagen plan      2012
I augusti 2010 beslutade kommunstyrelsen att utredningen om ny sporthall för elitidrotten ska inriktas på Visborgsområdet. Senare bestämdes att hallen ska placeras på den grusade plan som militären tidigare
använt för övningar med fordon. Sporthallen Visborg ska bli ny huvudarena för Gotlands elitklubbar i innebandy och basket. Hallen ska hålla en hög miljöprofil och vara energieffektiv. Material och utrustning ska väljas utifrån ett livscykelperspektiv avseende miljö-, resurs- och energibelastning. I samband med funktions- och lokalutredning för sporthallen gjordes på uppdrag av regionen en planutredning inför detaljplaneprocessen. Den visar exempel på fortsatt utveckling av området. I ett antal planillustrationer och fotomontage ges exempel på hur övriga idrottsområdet kan utvecklas. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2012. Vårt uppdrag har varit att ta fram lokalprogram för den nya sporthallen samt inplacering av fyra fritidsanläggningar med tillhörande infrastruktur.