Förskola i Svedmyra

Förskolan Kolonetten, kv Vittnet - ny förskola i Svedmyra, 6 avd

Uppdragsgivare     Farsta stf/SISAB

Projektet
Projektet omfattar en nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för 108 barn. Vårt uppdrag innefattade skiss och underlag till ny detaljplan, förslagshandling samt projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Ny detaljplan
Förskolan ingår i föreslagen detaljplan för bostadsbebyggelse Grycksbovägen, Enskedevägen m fl.

Nybyggnad
Den nya förskolan placeras i souterräng längs med tomtgräns mot Enskedevägen. Vändplan för sophämtning och leveranser nås via ny infart från Enskedevägen. Föräldrar i bil använder Herrhagsvägen. Till fots når man förskolan från befintliga gångstråk samt en nyanlagd gångväg utmed villatomterna.

Byggnaden är en rektangulär byggnadskropp med sadeltak. En balkong mot gården tjänar som utrymningsväg och entrétak. Ytterväggarna består av fasadtegel och obrännbara fasadskivor, taket är falsat plåttak.

Entréer för barn och föräldrar nås från gården. Plan 1 innehåller entréer, kapprum och två förskoleavdelningar, fläktrum och tillagningskök. Plan 2 innehåller fyra avdelningar, ateljé/matsal samt personal- och dokumentationsrum.
Avdelningarna arbetar parvis kring gemensamt tvättrum och vilrum. Avdelningar och personalutrymmen nås från det gemensamma torget vilket ger en effektiv planslösning utan korridorer.

Tillagningskök
Köket är ett tillagningskök med kapacitet för 130 portioner. Maten körs på vagnar från köket och serveras på det gemensamma torget eller på respektive avdelning.

Förskolegård
Gården är i huvudsak plan. Strax utanför gården finns en stor ek som ska bevaras och skyddas under byggtiden. Gårdens utformning präglas av naturliga material och mjuka former.

VVS
Byggnaden ansluts fjärrvärmenätet och ventileras med till- och frånluft med värmeåtervinning.

El
Belysningen är energieffektivt utformad med LED i de allra flesta utrymmena. I större lokaler typ allrum regleras ljuset via närvaro och dagsljusstyrning.

Se även http://www.cembrit.se/projects/?project=38531